?

Log in

No account? Create an account
Saippuakuplahässäkkä. - Innsmouth-naisten kaarti [entries|archive|friends|userinfo]
Innsmouth-naisten kaarti

[ website | Innsmout ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Saippuakuplahässäkkä. [May. 3rd, 2009|11:40 am]
Innsmouth-naisten kaarti

innsmouthladies

[mimi_elizabetha]
[Tags|]Päivä: 23.5.2009
Paikka: Puisto Hotel Kimmelin takana
Tuokaa ruokaa ja saippuakuplanestettä ja ystäviä.
Sään ollessa huono hässäkkä siirtyy seuraavaan viikonloppuun
Kaikki ovat tervetulleita.
Mimi Elizabetha
LinkReply